Search form

Roma Leta 5:2

2Sɨ Yesu Keriso ɨtemb ngɨmbla yoramitonj re meranɨm okata mana. Ɨ dɨde kwa men kea gar ke utkunda yoramitonda Ti pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Ton niyeninonj God ma wurarɨm pɨlwa. Sɨ men yu onggɨt wurar nasim wekenyɨn. Ɨ dɨde men ukoi sam kɨma e yɨr yungau warɨm b'ogɨl ɨsma rɨna ra God meranɨm Tina b'ogɨl ɨnyomarena yingg iyeny dem.