Search form

Roma Leta 5:20

20Sɨ onggɨt penaemb God Tina gog yɨt aramkinonj, nokɨm da ɨdenat Tina gog yɨtɨp rɨga wa wumɨr warabag omnɨka teyenauranj da, “Men re gog yɨt erbeka rɨga im.” Ajɨ rokate re onggɨtyam negɨr mɨle b'usmureneny, God ma wurar toda kwa ɨta ukoi kana b'usmureneny.