Search form

Roma Leta 5:21

21Nokɨm da ɨdenat ɨtemb God ma wurarɨt kwa mera Yonggyam Yesu Kerisomna omnɨki mɨle ke rɨga wɨp teyeniny negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle wa, ɨ dɨde rɨga teyeniny de dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa. Sɨ odede yɨpa wɨp nya kenaemb naskand negɨr mɨlet wɨp eyeninonj dɨde ket rɨga eyeninonj uj wa.