Search form

Roma Leta 5:3

3Sɨ men ma ɨnta b'ogɨl nena yɨr ungau, ajɨ men kwa ukoi sam omnɨkenenyu ukoi b'ɨdgotnena wɨngɨrɨnd rɨna re men yokatenyu Yesund yɨmta undokand. Mop nokɨp men wumɨr im da onggɨtyam ukoi b'ɨdgotnena kae men okatenyu musɨk wɨmena.