Search form

Roma Leta 5:4

4Ɨ kwa onggɨt musɨk wɨmena kae men okatenyu b'ɨdgotnena okatenam danda rɨna ra God ɨmɨnjogɨm notɨneniny. Ɨ dɨde kwa onggɨt b'ɨdgotnena okatenam danda kae men okatenyu warɨm b'ogɨl ɨsma.