Search form

Roma Leta 5:5

5Onggɨt warɨm b'ogɨl ɨsmat ma ɨta ɨngarɨm notɨnkeneniny. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga rɨna re God nokainonj, Tonte God ma singi b'iyena mɨle ke meraina gar yɨndangɨr tamnɨkeneniny.