Search form

Roma Leta 5:6

6Mop nokɨp re men wɨngawɨnga ke danda kesa wekenenond, God ma obagendi wɨnɨnd Keriso kea uj awonj mera map yepiya re men Godɨm ewangaya kesa wekenond.