Search form

Roma Leta 5:8

8Ajɨ re men negɨr mɨlend wekenond, Keriso mera map uj awonj. Sɨ ɨngkenaemb God onggɨtyam Tina get ke ɨmɨnjog gar ke singi b'iyena mɨle meranɨm yɨtaikenonj.