Search form

Roma Leta 5:9

9Ɨ yu men ɨtemb Keriso Tinajog kus kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okati wekenyɨn. Sɨ onggɨt paemb ra God ma kikitum b'ɨsagɨka wɨn ik dem, God ɨta Kerisond ingau dem mera yɨrkokar okawam Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkam pɨlke.