Search form

Roma Leta 6

Negɨr Mɨlem pɨlke Uj dɨde Kerisom pɨlke Yilo

1Sɨ men rɨdede im nitinjindam? Sɨ rɨngma, men b'ogɨl im negɨr mɨle omnɨkand tekenenyɨn, nokɨm da ɨdenat God ma wurar b'utusmureneny? 2Makwa rɨrɨr e! Men kemb uj aukɨtondam negɨr mɨlem pɨlke. Sɨ rɨngma, rɨrɨr im men b'usaya kwa yilo tekenyɨn onggɨt negɨr mɨlend? 3Sɨ ma wɨn wumɨr im da men komkesa baptiso yokatonda re Keriso Yesu kɨma yɨpand awou mana? Sɨ men onggɨtyam baptiso yokatonda re tina uj kɨma yɨpand awowɨm mana. 4Sɨ onggɨt paemb re men baptiso yokatonda Kerisomna uj kɨma yɨpand awowɨm, men kea ton kɨma yɨpand gop wa niglinonj. Nokɨm da ɨdenat men sisɨl yɨrkokarɨnd menon okasu, odede yɨpa wɨp ɨt re naskand Keriso utnyitonj Abumna b'ogɨl ɨnyomarena ke. 5Mop nokɨp re men yɨpand autondam Tina uj kɨma, ɨ men kwa b'ogla Ton kɨma yɨpand taukindam dem Tina utnyita kɨma. 6Sɨ men ɨja imemb jɨ wumɨr da mera kukɨpɨnd get ke negɨr mɨle rɨga Keriso kɨma im yɨpand wul b'agbagɨnd ɨdrɨki wekeny. Nokɨm da ɨdenat meraina onggɨtyam negɨr mɨle kɨma jɨ negɨr omnɨki tekeny, dɨde kwa ɨdenat men maka b'usaya negɨr mɨlemna wɨko rɨga taukindam. 7Mop nokɨp yet ra Yesu kɨma yɨpand uj okati ɨbɨm wul b'agbagɨnd, God kea tin negɨr mɨlem pɨlke yɨtraronj. 8Ajɨ rada men kea uj yokatonda Keriso kɨma, sɨ men kemb odede gar ke utkunda ke yokasu da men kwa opima ton kɨma yɨpand yilo tekenyɨn dem. 9Mop nokɨp men wumɨr im da Keriso ke uj ke utnyitonj, sɨ onggɨt paemb Ton makwa rɨrɨr e b'usaya uj okas, dɨde ujɨt makwa rɨrɨr e b'usaya Tinɨm yonggyam tainy. 10Ɨ Keriso yɨpapyam uj awonj re rɨgaina negɨr mɨle ngɨrpu kesa dadal awɨr omna mana. Ɨ dɨde daka Tina yilo wɨmena yɨrkokar re Godɨnd ewangaya ma. 11Sɨ wɨdaka kwa walenggyam b'adgenaindam yɨpa wɨp odede da, “Men kea uj aukɨtondam negɨr mɨlem pɨlke. Ajɨ men ket Keriso Yesu kɨma im yɨpand yilo wekenyɨn Godɨnd ewangayam.”

12Sɨ onggɨt paemb goro kwa negɨr mɨlet wɨp reyenin waina jɨ rɨnsim ra yɨmta ke uj taukanj dem, mop nokɨp ke negɨr mɨlet wen wɨp ramnin onggɨtyam jɨwɨmna negɨr singi yɨmta undokam. 13Sɨ wɨn goro kwa tengaeninam waina kɨpear negɨr mɨle omnɨkam negɨr kaokao ingaena gasa pɨla. Ajɨ wɨn kea ujɨm pɨlke ɨtektondam de yɨrkokar wa. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla walenggyam b'atkaindam Godɨnd ewangayam, dɨde waina jɨwɨnd kɨpear kwa tengaindam Godɨnd ewangayam, nokɨp waina jɨwɨnd kɨpear re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkam ingaena gasa im. 14Mop nokɨp wɨn ma gog yɨt wɨra nasim wekenyɨt, ajɨ God ma wurar wɨra nasim wekenyɨt. Sɨ onggɨt paemb negɨr mɨle ma rɨrɨr e wa yonggyam tainy.

Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨlemna Wɨko Rɨga

15Sɨ men nangga e omnɨku? Ma men negɨr mɨle im tamnɨkindam, nokɨp men ma God ma gog wɨra nasim wekenyɨn, ajɨ God ma wurar wɨra nasim? Makwa rɨrɨr e! 16Ma wɨn wumɨr im da ra wɨn walenggyam b'atkaindam yɨpa rɨgam pɨlwa tin yɨt utkundam tina wɨko rɨga pɨla, sɨ wɨn kea tina ɨmɨnjog wɨko rɨga im aindam yena re wɨn yɨt yutkundenenya? Ra wɨn negɨr mɨlemna wɨko rɨga taindam, sɨ wɨn uj e okasya dem. O ra wɨn God ma yɨt utkunda rɨga taindam, sɨ wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e okasya dem. 17Ajɨ ukoi sɨteket Godɨm pɨlwa! Mop nokɨp naskand wɨn re negɨr mɨlemna wɨko rɨga na wekenot. Ajɨ wɨn kea gar ke b'obogɨl yutkundenenonda dɨde yɨmta yundokenenonda God ma ɨtemb kupka ouyaena yɨtkak rɨna re rɨgap wanɨm b'ɨsatena yiyeno. 18Sɨ wɨn kea b'ɨtrarkɨtondam negɨr mɨlem pɨlke, dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna wɨko rɨga na aukɨtondam. 19Ɨ kon nitindenyɨn rɨgaina opurena nya kae, nokɨp waina get ke wumɨr re kut im. Wɨn naskand kɨlkɨl mɨle dɨde negɨrjog mɨlemna wɨko rɨga na wekenot. Sɨ wɨn kea waina kɨpear engaentondam negɨrjog mɨle omnɨkam. Ajɨ otade wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna wɨko rɨga im wekenyɨt. Sɨ wɨn b'ogla waina kɨpear engaeninam yɨnayɨna mɨle omnɨkam odede rɨngma na re wɨn naskand waina kɨpear engautondam. 20Mop nokɨp re wɨn negɨr mɨlemna wɨko rɨga wekenot, sɨ wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlem pɨlke b'ɨtrarki rɨga na wekenot. 21Sɨ rɨngma, onggɨt wɨnɨnd wɨn nangga b'ogɨl kɨp na eaktondam? Ajɨ yu wɨn onggɨtyam waina omnɨki gatab ɨngar im ainindam, mop nokɨp wɨn kemb wumɨr aindam da onggɨtyam mɨlemna kikitum ɨsma re uj e. 22Ajɨ yu wɨn negɨr mɨlem pɨlke b'ɨtrarki im wekenyɨt, dɨde God ma wɨko rɨga im wekenyɨt. Sɨ ɨngkaimemb wɨn waina yɨnayɨna mɨle kɨp eakindam. Ɨ ɨtemb kikitum ɨsma re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e. 23Mop nokɨp negɨr mɨlemna mɨra re uj e, ajɨ Godɨmna yiyag wurar re ngɨrpu kesa dadal yɨrkokar e rɨnte re yɨbɨm Keriso Yesu mera Yonggyamɨm pɨlɨnd.