Search form

Roma Leta 6:1

Negɨr Mɨlem pɨlke Uj dɨde Kerisom pɨlke Yilo

1Sɨ men rɨdede im nitinjindam? Sɨ rɨngma, men b'ogɨl im negɨr mɨle omnɨkand tekenenyɨn, nokɨm da ɨdenat God ma wurar b'utusmureneny?