Search form

Roma Leta 6:10

10Ɨ Keriso yɨpapyam uj awonj re rɨgaina negɨr mɨle ngɨrpu kesa dadal awɨr omna mana. Ɨ dɨde daka Tina yilo wɨmena yɨrkokar re Godɨnd ewangaya ma.