Search form

Roma Leta 6:11

11Sɨ wɨdaka kwa walenggyam b'adgenaindam yɨpa wɨp odede da, “Men kea uj aukɨtondam negɨr mɨlem pɨlke. Ajɨ men ket Keriso Yesu kɨma im yɨpand yilo wekenyɨn Godɨnd ewangayam.”