Search form

Roma Leta 6:12

12Sɨ onggɨt paemb goro kwa negɨr mɨlet wɨp reyenin waina jɨ rɨnsim ra yɨmta ke uj taukanj dem, mop nokɨp ke negɨr mɨlet wen wɨp ramnin onggɨtyam jɨwɨmna negɨr singi yɨmta undokam.