Search form

Roma Leta 6:13

13Sɨ wɨn goro kwa tengaeninam waina kɨpear negɨr mɨle omnɨkam negɨr kaokao ingaena gasa pɨla. Ajɨ wɨn kea ujɨm pɨlke ɨtektondam de yɨrkokar wa. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla walenggyam b'atkaindam Godɨnd ewangayam, dɨde waina jɨwɨnd kɨpear kwa tengaindam Godɨnd ewangayam, nokɨp waina jɨwɨnd kɨpear re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkam ingaena gasa im.