Search form

Roma Leta 6:15

Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨlemna Wɨko Rɨga

15Sɨ men nangga e omnɨku? Ma men negɨr mɨle im tamnɨkindam, nokɨp men ma God ma gog wɨra nasim wekenyɨn, ajɨ God ma wurar wɨra nasim? Makwa rɨrɨr e!