Search form

Roma Leta 6:16

16Ma wɨn wumɨr im da ra wɨn walenggyam b'atkaindam yɨpa rɨgam pɨlwa tin yɨt utkundam tina wɨko rɨga pɨla, sɨ wɨn kea tina ɨmɨnjog wɨko rɨga im aindam yena re wɨn yɨt yutkundenenya? Ra wɨn negɨr mɨlemna wɨko rɨga taindam, sɨ wɨn uj e okasya dem. O ra wɨn God ma yɨt utkunda rɨga taindam, sɨ wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e okasya dem.