Search form

Roma Leta 6:17

17Ajɨ ukoi sɨteket Godɨm pɨlwa! Mop nokɨp naskand wɨn re negɨr mɨlemna wɨko rɨga na wekenot. Ajɨ wɨn kea gar ke b'obogɨl yutkundenenonda dɨde yɨmta yundokenenonda God ma ɨtemb kupka ouyaena yɨtkak rɨna re rɨgap wanɨm b'ɨsatena yiyeno.