Search form

Roma Leta 6:19

19Ɨ kon nitindenyɨn rɨgaina opurena nya kae, nokɨp waina get ke wumɨr re kut im. Wɨn naskand kɨlkɨl mɨle dɨde negɨrjog mɨlemna wɨko rɨga na wekenot. Sɨ wɨn kea waina kɨpear engaentondam negɨrjog mɨle omnɨkam. Ajɨ otade wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna wɨko rɨga im wekenyɨt. Sɨ wɨn b'ogla waina kɨpear engaeninam yɨnayɨna mɨle omnɨkam odede rɨngma na re wɨn naskand waina kɨpear engautondam.