Search form

Roma Leta 6:21

21Sɨ rɨngma, onggɨt wɨnɨnd wɨn nangga b'ogɨl kɨp na eaktondam? Ajɨ yu wɨn onggɨtyam waina omnɨki gatab ɨngar im ainindam, mop nokɨp wɨn kemb wumɨr aindam da onggɨtyam mɨlemna kikitum ɨsma re uj e.