Search form

Roma Leta 6:22

22Ajɨ yu wɨn negɨr mɨlem pɨlke b'ɨtrarki im wekenyɨt, dɨde God ma wɨko rɨga im wekenyɨt. Sɨ ɨngkaimemb wɨn waina yɨnayɨna mɨle kɨp eakindam. Ɨ ɨtemb kikitum ɨsma re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e.