Search form

Roma Leta 6:23

23Mop nokɨp negɨr mɨlemna mɨra re uj e, ajɨ Godɨmna yiyag wurar re ngɨrpu kesa dadal yɨrkokar e rɨnte re yɨbɨm Keriso Yesu mera Yonggyamɨm pɨlɨnd.