Search form

Roma Leta 6:6

6Sɨ men ɨja imemb jɨ wumɨr da mera kukɨpɨnd get ke negɨr mɨle rɨga Keriso kɨma im yɨpand wul b'agbagɨnd ɨdrɨki wekeny. Nokɨm da ɨdenat meraina onggɨtyam negɨr mɨle kɨma jɨ negɨr omnɨki tekeny, dɨde kwa ɨdenat men maka b'usaya negɨr mɨlemna wɨko rɨga taukindam.