Search form

Roma Leta 6:8

8Ajɨ rada men kea uj yokatonda Keriso kɨma, sɨ men kemb odede gar ke utkunda ke yokasu da men kwa opima ton kɨma yɨpand yilo tekenyɨn dem.