Search form

Roma Leta 7

God ma Gogɨm pɨlke B'ɨtraram

1Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon nitindenyɨn towanɨm ma yepim re God ma gog yɨt wumɨr wekeny. Ke wɨn wumɨr aindam da ɨtemb God ma gog yɨtɨt rɨgand wɨp iyeny ra tina wɨmena yɨrkokar ngɨrpu wa e? 2Sɨ kon yɨpa wɨngata yɨt e nitindenyɨn. Yɨpa leo kɨma kongga re gog ke ti leom pɨlɨnd ɨjobɨki o wɨbɨm ti leo ma wɨmena yɨrkokar ngɨrpu wa. Ajɨ ra ti leo uj tainy, ton kemb b'ɨtrar onggɨt gogɨm pɨlke rɨnto re ti leom pɨlɨnd ɨjobɨki wɨbɨm. 3Sɨ onggɨt paemb ra ɨtomb jɨ leo kɨma konggamna leo yilo ɨbɨm, ɨ onggɨt konggat b'enga rɨga kwa okas ti leom, sɨ komkesa rɨgap tin b'ogla togenai da ɨtomb re gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kongga o. Ajɨ ra ti leo uj tainy, ton kemb b'ɨtrari o wɨbɨm onggɨt ɨjobɨki gogɨm pɨlke. Sɨ rada ton b'enga rɨga kwa okas ti leom, sɨ ɨtomb re ma gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kongga o. 4Kor nany dɨde yɨngganwar! Wɨda kwa odede yɨpa wɨp nya kena uj aukɨtondam yɨpand Kerisomna uj kɨma. Sɨ wɨn ɨngkenaemb God ma gogɨm pɨlke b'ɨtrarkɨtondam wanɨm yɨpand awowɨm onggɨt b'enga Rɨga kɨma yet re uj ke utnyitonj, nokɨm da ɨdenatemb men kɨp kɨma taukindam Godɨnd ewangayam. 5Mop nokɨp men re naskand gɨm ke gowukoi rɨga na wekenond, ɨ gog yɨtɨt negɨr mɨlemna singi pɨta wa apekeneninonj. Ɨ ket onggɨt negɨr mɨlemna singit meraina kɨpear engaeneninonj. Sɨ ɨngkenaemb men uj awowɨm kɨp amnɨkentondam. 6Ajɨ yu men b'ɨtrarki im wekenyɨn onggɨt gog yɨtɨm pɨlke, nokɨp men kea onggɨt gogɨmna ɨjobɨki kɨma uj aukɨtondam. Sɨ onggɨt paemb men Godɨnd yewangaenenyu Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna sisɨl nya ke, ajɨ ma kesam ɨrɨki gog yɨtɨmna nya kae.

God ma Gog dɨde Negɨr Mɨle

7Sɨ men rɨdede im ket nitinjindam? Rɨngma, rɨka God ma gog negɨr mɨle e? Nayɨ, ma ɨja e. Rako maka God ma gogɨt nouyaeniny, ma rako kon wumɨr na nɨbnyɨn nangga e negɨr mɨle. Odedemb da rako God ma gog maka yindeny da “Goro nonygor,” ma rako kon wumɨr na nɨbnyɨn nangga e nonygor. 8Ajɨ onggɨt God ma b'ingawa yɨtte nomneny da “Goro nonygor,” ɨ ɨngkaemb ket negɨr mɨlet gangga yokateny dɨde komkesa nonygor mɨle kor pɨlɨnd urneniny. Onggɨt paemb ra gog yɨt maka ra tekeny, negɨr mɨle ma rɨrɨr e wɨko omnɨkam. 9Sɨ re kon gog yɨt wumɨr kesa nɨbnond, kon gɨm ke yilo na nɨbnond. Ajɨ re God ma b'ingawa yɨt kor pɨlwa ikonj, sɨ onggɨt b'ingawa yɨtɨt nouyaenonj negɨr mɨle gatab kor garɨnd, sɨ kon ket uj yokatond. 10Ɨ kon ɨja na pop nony awond da “God ma b'ingawa yɨtɨt yɨrkokar e nitiyau,” ajɨ kon yodarond ɨtemb God ma b'ingawa yɨt re kornɨm uj mana. 11Mop nokɨp re ɨtemb God ma b'ingawa yɨtɨt wumɨr nomnenonj, ɨ ɨngkenaemb ket negɨr mɨlet gangga yokatenonj dɨde ket rabem nomnenonj, sɨ onggɨt b'ingawa yɨtɨt ujɨm nomnonj. 12Sɨ onggɨt paemb gog yɨt re yɨnayɨna e. Ɨ God ma b'ingawa yɨt re kwa yɨnayɨna e, ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog e, ɨ dɨde b'ogɨljog e.

13Sɨ rɨngma, rɨka ɨtemb b'ogɨljog gasa aukonj kornɨm uj mana? Ma ɨja e! Ajɨ onggɨt b'ogɨljog gasat kea ken ujɨm nomnonj, sɨ ɨngkenaemb ket kon yongwatond da nangga e negɨr mɨle. Ɨ onggɨt b'ingawa yɨtɨt wumɨr nomnonj da koina mɨle re uj mim. Nokɨm da ɨdenat kon b'obogɨl b'atɨngwatenyɨn da ɨtemb koina mɨle re ongwata kesa ukoijog negɨr mɨle im.

B'ogɨl Mɨle Omnɨkam Gar Bebɨg

14Mop nokɨp men wumɨr im da gog yɨt re wɨngawɨnga gasa e ajɨ kon re gɨm ke gowukoi rɨga en, sɨ onggɨt negɨr mɨlet nokatonj re tina wɨko rɨga wɨmena mana. 15Kon ma ɨta angwateninyɨn nangga im re kon amnɨkeninyɨn. Mop nokɨp kon ma opima amnɨkeninyɨn b'ogɨl gasa rɨnsim re kon singi en omnɨkam, ajɨ kon opima amnɨkeninyɨn negɨr gasa rɨnsim re kon ma singi en omnɨkam. 16Rada kon tamnɨkeninyɨn nangga im re kon ma singi en omnɨkam, sɨ kon ket ɨmjasɨn da gog yɨt re b'ogɨljog e. 17Sɨ opimemb negɨr gasa ma kolenggyam im amnɨkeninyɨn, ajɨ negɨr mɨlete rɨnte re kor pɨlɨnd wɨmena yikeny. 18Mop nokɨp kon wumɨr en da awɨr e kwa nangga b'ogɨljog gasa e yɨbɨm kor pɨlɨnd, de koina gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlɨnd. Mop nokɨp kor ɨta singi onggɨtyam b'ogɨljog gasa omnɨkam, ajɨ omnɨka awɨr e kwa yɨbɨm kor pɨlɨnd. 19Nokɨp kon ma opima amnɨkeninyɨn opimemb b'ogɨljog gasa rɨnsim re kon singi en omnɨkam, ajɨ kon opima amnɨkeninyɨn opimemb negɨr gasa rɨnsim re kon ma singi en omnɨkam. 20Ajɨ rada kon opima amnɨkeninyɨn nangga im re kon ma singi en omnɨkam, sɨ onggɨtyam gasa ma kolenggyam im amnɨkeninyɨn, ajɨ negɨr mɨlete rɨnte re kor pɨlɨnd wɨmena yikeny. 21Sɨ kon ɨtaemb jɨ yɨr yongenenyɨn yɨpa gog, ɨt re da kor pɨlɨnd ɨta b'ogɨljog gasa omnɨka singi yɨbɨm, ajɨ daka negɨr gasa omnɨka singi ɨndama toda kwa yɨbɨm kor pɨlɨnd. 22Nokɨp kon koina kukɨp rɨgam pɨlke ukoi sam e yomnɨkenenyɨn God ma gog yɨmta undokam. 23Ajɨ kon kwa yɨr yongenenyɨn yɨpa b'enga gog rɨnte re koina gɨm ke kɨpearɨnd yɨbɨm, dɨde ipowa yiyeny koina kukɨp ke nony menamenamna gog, ɨ dɨde tontemb nugongateny dɨde niyeny negɨr mɨle omnɨka ma gog wɨngɨr wa rɨnte re yɨbɨm koina gɨm ke kɨpearɨnd. 24O! Kon ma sobijog gar bebɨg kɨma rɨga en! Koina gɨm ke jɨwɨt ita wɨnɨnd negɨr mɨle amnɨkeneniny, ɨ onggɨtyam ɨsma re uj e. Sɨ yete ken onggɨtyam uj ke nɨtɨtrɨngenj? 25Ajɨ Godɨm pɨlwa sɨteket, nokɨp mera Yonggyam Yesu Keriso kea ken nɨtrɨngendonj onggɨt negɨr mɨlemna gogɨm pɨlke. Sɨ onggɨt paemb kon kolenggyam kukɨp ke re God ma gog wɨko omnɨka rɨga en, ajɨ gɨm ke gowukoi rɨga re negɨr mɨlemna gog wɨko omnɨka rɨga en.