Search form

Roma Leta 7:1

God ma Gogɨm pɨlke B'ɨtraram

1Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon nitindenyɨn towanɨm ma yepim re God ma gog yɨt wumɨr wekeny. Ke wɨn wumɨr aindam da ɨtemb God ma gog yɨtɨt rɨgand wɨp iyeny ra tina wɨmena yɨrkokar ngɨrpu wa e?