Search form

Roma Leta 7:10

10Ɨ kon ɨja na pop nony awond da “God ma b'ingawa yɨtɨt yɨrkokar e nitiyau,” ajɨ kon yodarond ɨtemb God ma b'ingawa yɨt re kornɨm uj mana.