Search form

Roma Leta 7:13

13Sɨ rɨngma, rɨka ɨtemb b'ogɨljog gasa aukonj kornɨm uj mana? Ma ɨja e! Ajɨ onggɨt b'ogɨljog gasat kea ken ujɨm nomnonj, sɨ ɨngkenaemb ket kon yongwatond da nangga e negɨr mɨle. Ɨ onggɨt b'ingawa yɨtɨt wumɨr nomnonj da koina mɨle re uj mim. Nokɨm da ɨdenat kon b'obogɨl b'atɨngwatenyɨn da ɨtemb koina mɨle re ongwata kesa ukoijog negɨr mɨle im.