Search form

Roma Leta 7:18

18Mop nokɨp kon wumɨr en da awɨr e kwa nangga b'ogɨljog gasa e yɨbɨm kor pɨlɨnd, de koina gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlɨnd. Mop nokɨp kor ɨta singi onggɨtyam b'ogɨljog gasa omnɨkam, ajɨ omnɨka awɨr e kwa yɨbɨm kor pɨlɨnd.