Search form

Roma Leta 7:20

20Ajɨ rada kon opima amnɨkeninyɨn nangga im re kon ma singi en omnɨkam, sɨ onggɨtyam gasa ma kolenggyam im amnɨkeninyɨn, ajɨ negɨr mɨlete rɨnte re kor pɨlɨnd wɨmena yikeny.