Search form

Roma Leta 7:21

21Sɨ kon ɨtaemb jɨ yɨr yongenenyɨn yɨpa gog, ɨt re da kor pɨlɨnd ɨta b'ogɨljog gasa omnɨka singi yɨbɨm, ajɨ daka negɨr gasa omnɨka singi ɨndama toda kwa yɨbɨm kor pɨlɨnd.