Search form

Roma Leta 7:24

24O! Kon ma sobijog gar bebɨg kɨma rɨga en! Koina gɨm ke jɨwɨt ita wɨnɨnd negɨr mɨle amnɨkeneniny, ɨ onggɨtyam ɨsma re uj e. Sɨ yete ken onggɨtyam uj ke nɨtɨtrɨngenj?