Search form

Roma Leta 7:25

25Ajɨ Godɨm pɨlwa sɨteket, nokɨp mera Yonggyam Yesu Keriso kea ken nɨtrɨngendonj onggɨt negɨr mɨlemna gogɨm pɨlke. Sɨ onggɨt paemb kon kolenggyam kukɨp ke re God ma gog wɨko omnɨka rɨga en, ajɨ gɨm ke gowukoi rɨga re negɨr mɨlemna gog wɨko omnɨka rɨga en.