Search form

Roma Leta 7:3

3Sɨ onggɨt paemb ra ɨtomb jɨ leo kɨma konggamna leo yilo ɨbɨm, ɨ onggɨt konggat b'enga rɨga kwa okas ti leom, sɨ komkesa rɨgap tin b'ogla togenai da ɨtomb re gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kongga o. Ajɨ ra ti leo uj tainy, ton kemb b'ɨtrari o wɨbɨm onggɨt ɨjobɨki gogɨm pɨlke. Sɨ rada ton b'enga rɨga kwa okas ti leom, sɨ ɨtomb re ma gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kongga o.