Search form

Roma Leta 7:4

4Kor nany dɨde yɨngganwar! Wɨda kwa odede yɨpa wɨp nya kena uj aukɨtondam yɨpand Kerisomna uj kɨma. Sɨ wɨn ɨngkenaemb God ma gogɨm pɨlke b'ɨtrarkɨtondam wanɨm yɨpand awowɨm onggɨt b'enga Rɨga kɨma yet re uj ke utnyitonj, nokɨm da ɨdenatemb men kɨp kɨma taukindam Godɨnd ewangayam.