Search form

Roma Leta 7:6

6Ajɨ yu men b'ɨtrarki im wekenyɨn onggɨt gog yɨtɨm pɨlke, nokɨp men kea onggɨt gogɨmna ɨjobɨki kɨma uj aukɨtondam. Sɨ onggɨt paemb men Godɨnd yewangaenenyu Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna sisɨl nya ke, ajɨ ma kesam ɨrɨki gog yɨtɨmna nya kae.