Search form

Roma Leta 7:8

8Ajɨ onggɨt God ma b'ingawa yɨtte nomneny da “Goro nonygor,” ɨ ɨngkaemb ket negɨr mɨlet gangga yokateny dɨde komkesa nonygor mɨle kor pɨlɨnd urneniny. Onggɨt paemb ra gog yɨt maka ra tekeny, negɨr mɨle ma rɨrɨr e wɨko omnɨkam.