Search form

Roma Leta 7:9

9Sɨ re kon gog yɨt wumɨr kesa nɨbnond, kon gɨm ke yilo na nɨbnond. Ajɨ re God ma b'ingawa yɨt kor pɨlwa ikonj, sɨ onggɨt b'ingawa yɨtɨt nouyaenonj negɨr mɨle gatab kor garɨnd, sɨ kon ket uj yokatond.