Search form

Roma Leta 8

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke Yɨrkokar

1Sɨ onggɨt paemb da makwa ɨta yɨpa negɨr ma b'ɨsagɨka onggɨt rɨga wa pɨlɨnd yepim re gar ke utkunda ke Keriso Yesum pɨlɨnd wekeny. 2Mop nokɨp yet ra man Yesu Kerisond gar ke utkunda ke okasɨt, Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea yɨrkokar mokau. Sɨ onggɨt Tina gogɨt Keriso Yesu map men mɨtraronj negɨr mɨle dɨde ujɨmna gogɨm pɨlke. 3Mop nokɨp gog yɨtɨt ma rɨrɨr e yɨrkokar okawam, nokɨp gɨm ke gowukoi rɨga re danda kesa e kupka gog yɨt yɨmta undokam. Sɨ God negɨr mɨle awɨr omnɨkam yɨtmɨkitonj Tinajog B'ɨga yɨpa wɨp odede ɨt re negɨr mɨle kɨma gɨm ke gowukoi rɨga re dɨde. Ɨ God ket rɨgaina negɨr mɨle map negɨr ma b'ɨsagɨka yomnɨkonj onggɨt Tina B'ɨga ma jɨwɨnd. 4Nokɨm da ɨdenat negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨnsim re gog yɨtɨt nerkeniny omnɨkam, rɨrɨrkɨp taukanj mera pɨlɨnd yepim re men maka wɨmena wuwenyɨn gɨm ke gowukoi rɨgaina singi rɨrɨrɨnd ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi rɨrɨrɨnd. 5Mop nokɨp rɨga yepim re towaina gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle singind wɨmena wuweny, ton nony menamena amnɨkenenanj re towaina gɨm ke gowukoi rɨgamna gasa mim, ajɨ rɨga yepim re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singind wɨmena wuweny, ton nony menamena amnɨkenenanj re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna gasa mim. 6Nokɨp gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlke nony menamenat rɨga wɨp teyeniny ra uj waim, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke nony menamenat rɨga wɨp teyeniny ra yɨrkokar dɨde ngɨmbla wa im. 7Mop nokɨp gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlke nony menamena re Godɨm geja rɨga e. Mop nokɨp onggɨt nony menamena ke rɨga ma opima gog yɨt yɨmta tundokenenanj ɨ kwa daka ton makwa rɨrɨr im yɨmta undokam. 8Rɨga yepim re gɨm ke gowukoi rɨgamna singind wekeny, ton ma rɨrɨr im Godɨnd sam okawam. 9Ajɨ ra Godɨmna Wɨngawɨnga wɨmena ikeny waina garɨnd, wɨn ma opima tekenyɨt gɨm ke gowukoi rɨgamna singind, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi nasim. Yet ra maka Kerisomna Wɨngawɨnga okas, ɨtemb rɨga re ma Tina rɨga e. 10Ajɨ rada Keriso ɨta wa pɨlɨnd yɨbɨm, waina jɨ ra uj im taukanj negɨr mɨle map, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re yɨrkokar e wanɨm. Mop nokɨp Kerisomna negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ɨta yɨbɨm wɨn kɨma. 11Sɨ God kea Yesund yutnyitonj uj ke dɨde Tina Wɨngawɨnga ɨta yɨbɨm wa pɨlɨnd. Ɨ God yet re Kerisond uj ke yutnyitonj, Ton Tina Wɨngawɨngand yingaeny yɨrkokar ogonam waina ɨtkɨki jɨwɨm yete re wɨmena yikeny wa pɨlɨnd.

12Kor nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb men goro kwa gɨm ke gowukoi rɨgaina wɨp b'amnena rɨrɨrɨnd wɨmena mɨle yɨmta rundokinum, ajɨ b'ogla Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma wɨp b'amnena nena yɨmta rundokinum. 13Mop nokɨp ra wɨn gɨm ke gowukoi rɨgaina singind wɨmena tuwenyɨt, wɨn ɨmɨnjog opima uj taukindam. Ajɨ ra wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yɨmta undokya ɨ ɨngkaim wɨn tepoindam gɨm ke gowukoi rɨgamna singi mɨle, sɨ wɨn yilo im tekenyɨt. 14Mop nokɨp rɨga yepim re Godɨmna Wɨngawɨngat wɨp eyeniny, ton re Godɨmna b'ɨga im. 15Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga rɨna re God wa akainonj, Ton ma opima wen b'usaya wɨko rɨga tamnɨkiny moga okawam, ajɨ Tonɨt wen Godɨmna okati b'ɨga amninonj. Sɨ men onggɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkaim b'okta arara aenenindam da, “Abu! Abu!” 16Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate tilenggyam meraina wɨngawɨnga kɨma yɨpand gɨlgɨl ɨmɨnjog pɨta amneneniny da, “Men re God ma b'ɨga im.” 17Ɨ rada men Tina b'ɨga im autondam, sɨ men re kea Tina owabɨnta rɨga im. Ɨ kwa rada men opima ɨmɨnjog Keriso kɨma yɨpand gɨlgɨl b'ɨdgotnena akatenindam, nokɨm da ɨdenat men ton kɨma yɨpand gɨlgɨl b'ogɨl ɨnyomarena yingg teyenindam, sɨ men re Godɨmna owabɨnti rɨga im, ɨ dɨde kwa men re Keriso kɨma yɨpand gɨlgɨl owabɨnti rɨga im.

Warɨm B'ogɨl Ɨnyomarena

18Mop nokɨp kon yɨmjatenyɨn da meraina b'ɨdgotnena yu gowukoyɨnd re ma rɨrɨr e yɨpa rɨrɨrkɨp omnenam warɨm b'ogɨl ɨnyomarena kɨma rɨnsim ra meranɨm pɨta taukanj dem. 19Ɨ komkesa God ma otobarki gowukoi gasap sam kɨma Godɨnd yɨr yungaenenyi da Tina b'ɨga opima pɨta wa tapekiny. 20Mop nokɨp opimemb God ma otobarki gowukoi gasap kea rɨl kesa rɨgaina negɨr mɨle map sake yokato Godɨm pɨlke, ajɨ ɨtemb re ma towainajog singi kena. Ajɨ Godɨt singi yoramitonj towanɨm yɨmta undokam, onggɨt mana da warɨm b'ogɨl ɨsma okasi dem. 21Sɨ onggɨt otobarki gowukoi gasap toda kwa opima b'ɨtɨtraranj dem rɨngkaim re ton ɨtkɨki negɨr nya akatenenanj dɨde taukanj dem de b'ogɨl ɨnyomarena kɨma b'ɨtrarapu wa rokasim ra God ma b'ɨga tekeny dem. 22Sɨ men wumɨr im da komkesa God ma otobarki gowukoi gasa b'aenenanj dɨde kopa akatenenanj kongga mɨna b'ujena re dɨde ngɨrpu yu wɨnɨnd. 23Ajɨ ma Godɨmna onggɨtyam otobarki gowukoi gasa nenapim, ajɨ kwa meda yepim re yokatenenyu Yɨnayɨna Wɨngawɨngand rɨnte re Godɨmna naskajog wurar mera pɨlɨnd. Sɨ meda kwa meralenggyam meraina garɨnd b'aena kɨma yɨr yungaukenenyu da men God ma okati b'ɨga taindam, ɨ men b'ɨtrarkindam meraina jɨwɨm pɨlke. 24Mop nokɨp men onggɨt warɨm b'ogɨl ɨsma kena yɨrkokar yokatonda, ajɨ warɨm b'ogɨl ɨsma rɨnte re rɨgap yɨr ongong yiyenyi re ma warɨm b'ogɨl ɨsma e. Yete warɨm b'ogɨl ɨsma yokateny onggɨt gasam pɨlɨnd rɨnsim re ton yɨr ongong eyeniny? 25Ajɨ ra men warɨm b'ogɨl ɨsma okasu nangga e re yɨr ongong kesa yɨbɨm, sɨ men ket yɨr ungauka iyenyu ra musɨk wɨmena kɨma e.

26Odede yɨpa wɨp nya ke Yɨnayɨna Wɨngawɨngate kwa meraina danda kesa map yɨm nokaeneniny. Mop nokɨp men b'ogla yɨr topmitenindam ajɨ men ma wumɨr im rɨdede e b'obogɨl yɨr opmitenam. Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate Tilenggyam mera map gar bebɨg yokateny, sɨ Ton ma rɨrɨr e yɨt opurenam onggɨt meraina gatabɨm. Ajɨ Ton yɨr opmiteny Godɨm pɨlwa re gar bebɨg b'aena kɨma e. 27Ɨ God yete re meraina gar yɨr eyeniny, Ton wumɨr e nangga nony menamena im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat amnɨkiny. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨna rɨga wa mim b'ɨtena aramiteniny Godɨmna singi rɨrɨrɨnd. 28Ɨ men wumɨr im da komkesa gasap gɨlgɨl wɨko amnɨkanj re towanɨm b'ogɨl mim yepim re Godɨnd singi yiyenyi, ɨ yena re God ara emokinonj Tina singind. 29God naska nata Tina rɨgam get ke wumɨr awonj, ɨ Ton kwa ket ten kea get ke naskand abagenjinonj yɨpa rɨrɨrkɨp Tina B'ɨgamna kukɨp pɨla omnɨkam. Sɨ ɨdenat Ton naskajog b'ɨga tainy jogjog nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd. 30Ɨ rɨga yena re God get ke naskand abagenjinonj, Ton kea ten ara emokinonj. Ɨ rɨga yena re God ara emokinonj, Ton kwa ket towa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ akainonj. Ɨ dɨde rɨga yama na re God negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ akainonj, Ton ket ten b'ogɨl ɨnyomarena kɨma amnɨkinonj.

Godɨmna Ɨpendi kesa Singi

31Sɨ onggɨt paemb da men nangga yɨt im nitinjindam onggɨtyam gatab? Rada God re mera tab nate yɨbɨm, yete rɨrɨr e mera pɨlɨnd geja omnɨkam? 32God maike Tinajog B'ɨga ena yognatonj, ajɨ Ton Tina B'ɨga nokainonj komkesa mera mana. Sɨ rɨngma, yet re mera nokainonj Tina B'ɨga, ma awɨr e Ton kwa mera komkesa gasa jabajaba wurar ke notgoneniny? 33Yete rɨrɨr e God ma obagɨki rɨga kot wa taramkiny? Makwa rɨrɨr e, nokɨp Godtemb jɨ Rɨga yete re towa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny. 34Ɨ kwa yete rɨrɨr e towa pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam? Makwa rɨrɨr e, nokɨp Keriso Yesu kea uj awonj, ajɨ ma ɨna nena na, ton kwa kea utnyitonj uj ke. Ɨ kwa Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmet nate yɨbɨm, dɨde kwa b'ɨtena yoramiteny meranɨm. 35Yete rɨrɨr e men wetaweta notɨniny Kerisomna singim pɨlke? Sɨ rɨrɨr e bebɨg kɨma b'ɨdgotnenat, o kopa kɨma b'angkɨndat, o rɨgam pɨlke bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨlet, o owoupat, o wɨ kesat, o moga kɨma negɨr gasat, o geja omnɨkam girit? 36Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Sɨn mor map uj mim nipouranj onggɨt kupka bibɨrɨnd,

ɨ sɨn pɨtapɨta nomnenanj da wɨn re ɨja im opi re ongandam mamoi re dɨde.”

37Ajɨ Keriso men singi niyeniny, sɨ onggɨt Tina singi danda kaim men onggɨtyam komkesa bebɨg mɨle wɨngɨrɨnd kupkakupka gou wa amnenindam. 38Mop nokɨp kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyɨn da ujɨt ma rɨrɨr e, ɨ yilot ma rɨrɨr e, ɨ anerup ma rɨrɨr im, ɨ ukoi wɨp iyoi rɨgap ma rɨrɨr im, ɨ yunɨm mɨlep ma rɨrɨr im, ɨ warɨm mɨlep ma rɨrɨr im, ɨ danda kɨma gasap ma rɨrɨr im, 39ɨ gasa rɨnsim re wekeny gowukoi pumb wa ma rɨrɨr im, ɨ gasa rɨnsim re wekeny gowukoi gou bora wa ma rɨrɨr im, ɨ dɨde kwa nanggamog im re Godɨmna otobarki gasa, ton ma rɨrɨr im men wetaweta notɨnkanj Godɨmna singim pɨlke rɨnte re yɨbɨm mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlɨnd.