Search form

Roma Leta 8:1

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke Yɨrkokar

1Sɨ onggɨt paemb da makwa ɨta yɨpa negɨr ma b'ɨsagɨka onggɨt rɨga wa pɨlɨnd yepim re gar ke utkunda ke Keriso Yesum pɨlɨnd wekeny.