Search form

Roma Leta 8:10

10Ajɨ rada Keriso ɨta wa pɨlɨnd yɨbɨm, waina jɨ ra uj im taukanj negɨr mɨle map, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re yɨrkokar e wanɨm. Mop nokɨp Kerisomna negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ɨta yɨbɨm wɨn kɨma.