Search form

Roma Leta 8:11

11Sɨ God kea Yesund yutnyitonj uj ke dɨde Tina Wɨngawɨnga ɨta yɨbɨm wa pɨlɨnd. Ɨ God yet re Kerisond uj ke yutnyitonj, Ton Tina Wɨngawɨngand yingaeny yɨrkokar ogonam waina ɨtkɨki jɨwɨm yete re wɨmena yikeny wa pɨlɨnd.