Search form

Roma Leta 8:13

13Mop nokɨp ra wɨn gɨm ke gowukoi rɨgaina singind wɨmena tuwenyɨt, wɨn ɨmɨnjog opima uj taukindam. Ajɨ ra wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yɨmta undokya ɨ ɨngkaim wɨn tepoindam gɨm ke gowukoi rɨgamna singi mɨle, sɨ wɨn yilo im tekenyɨt.