Search form

Roma Leta 8:15

15Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga rɨna re God wa akainonj, Ton ma opima wen b'usaya wɨko rɨga tamnɨkiny moga okawam, ajɨ Tonɨt wen Godɨmna okati b'ɨga amninonj. Sɨ men onggɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkaim b'okta arara aenenindam da, “Abu! Abu!”