Search form

Roma Leta 8:18

Warɨm B'ogɨl Ɨnyomarena

18Mop nokɨp kon yɨmjatenyɨn da meraina b'ɨdgotnena yu gowukoyɨnd re ma rɨrɨr e yɨpa rɨrɨrkɨp omnenam warɨm b'ogɨl ɨnyomarena kɨma rɨnsim ra meranɨm pɨta taukanj dem.