Search form

Roma Leta 8:2

2Mop nokɨp yet ra man Yesu Kerisond gar ke utkunda ke okasɨt, Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea yɨrkokar mokau. Sɨ onggɨt Tina gogɨt Keriso Yesu map men mɨtraronj negɨr mɨle dɨde ujɨmna gogɨm pɨlke.