Search form

Roma Leta 8:20

20Mop nokɨp opimemb God ma otobarki gowukoi gasap kea rɨl kesa rɨgaina negɨr mɨle map sake yokato Godɨm pɨlke, ajɨ ɨtemb re ma towainajog singi kena. Ajɨ Godɨt singi yoramitonj towanɨm yɨmta undokam, onggɨt mana da warɨm b'ogɨl ɨsma okasi dem.