Search form

Roma Leta 8:21

21Sɨ onggɨt otobarki gowukoi gasap toda kwa opima b'ɨtɨtraranj dem rɨngkaim re ton ɨtkɨki negɨr nya akatenenanj dɨde taukanj dem de b'ogɨl ɨnyomarena kɨma b'ɨtrarapu wa rokasim ra God ma b'ɨga tekeny dem.