Search form

Roma Leta 8:22

22Sɨ men wumɨr im da komkesa God ma otobarki gowukoi gasa b'aenenanj dɨde kopa akatenenanj kongga mɨna b'ujena re dɨde ngɨrpu yu wɨnɨnd.