Search form

Roma Leta 8:23

23Ajɨ ma Godɨmna onggɨtyam otobarki gowukoi gasa nenapim, ajɨ kwa meda yepim re yokatenenyu Yɨnayɨna Wɨngawɨngand rɨnte re Godɨmna naskajog wurar mera pɨlɨnd. Sɨ meda kwa meralenggyam meraina garɨnd b'aena kɨma yɨr yungaukenenyu da men God ma okati b'ɨga taindam, ɨ men b'ɨtrarkindam meraina jɨwɨm pɨlke.